Hver måned velger vi i Springbrettet ut en bedrift i Hordaland, som vi blir bedre kjent med for at du skal få et innblikk i hva bedriften jobber med og hvordan de rekrutterer. Denne måneden har vi valgt ut Skyss, enheten som organiserer Hordalands kollektivtransport, som månedenes bedrift.

 

De aller fleste som har bodd i eller besøkt Hordaland har nok på et tidspunkt vært i kontakt med Skyss. Når man beveger seg i Bergen og omegn er de røde og hvite bussene sterkt representert i trafikken, sammen med den ikoniske Bybanen.

Når det i 2016 var hele 56,5 millioner kollektivreisende i Hordaland fordelt på flere titalls reiseruter, forstår man at det er en stor jobb som ligger bak for å få det hele til å gå opp. I forbindelse med månedens bedrift i april har vi vært så heldige å få intervjue pressekontakt Camilla Lundberg Berntzen om hvordan Skyss jobber og hva deres visjon er.

 

Camilla Lundberg Berntzen

Camilla Lundberg Berntzen

Hva er Skyss?

«Skyss ble opprettet i november 2007, vi fyller altså 10 år i november. Skyss er organisert som en enhet i Hordaland fylkeskommune, og vi har ansvar for den offentlige transporten i hele fylket. Fylkeskommunen står for det økonomiske tilskuddet ut fra de budsjetter som vedtas av politikerne. Før ble busstrafikken organisert av ulike selskaper i mindre ruteområder, i 2004 vedtok Fylkestinget å gradvis konkurranseutsette busstilbudet fra 2007 - og det ble vedtatt å opprette en innkjøpsenhet for å ta seg av anbudsregimet, slik ble Skyss etablert.  

Skyss organiserer kollektivtrafikken i fylket, både bybane, buss, ferge og hurtigbåt. Vi har ansvar for utvikling av tilbudet, planlegging av rutetider, salgssystemer og informasjon. Selve transporten er det ulike operatører som står for. Tide har for eksempel kontrakt for å kjøre bussene i Bergen, Keolis kjører Bybanen og Norled er operatør for båtene til Askøy og Nordhordland

Skyss utfører anbudskonkurranser, tildeler kontrakter og følger opp kvaliteten på tilbudet. Trafikkselskapene bringer de reisende fra A til B, de kjøper inn og eier bussene, har arbeidsgiveransvar for sjåførene og utarbeider skiftplaner.

Bybanen sin infrastruktur, vogner og vedlikeholdsmateriell blir eid, forvaltet og holdt ved like av Bybanen AS. Kjøringen av Bybanen er konkurranseutsatt, og for perioden 2010 – 2019 er det Keolis som har kontrakt på oppdraget.»

 

Hvor er Skyss lokalisert?
”Skyss kundesenter holder til på Bergen busstasjon. Vi har også rutetelefon 177 og kundekontakt via vår Facebook-side. Skyss administrasjon holder til ved fylkesbygget i Bergen».

Hva er Skyss sin visjon?
”Skyss er en del av Hordaland fylkeskommune, og visjonen vår er å være attraktiv og nyskapende. Våre verdier er kompetent, offensiv og i dialog. Fylkestinget har vedtatt en kollektivstrategi for Hordaland. I strategien er det fire strategiske grep for hva som skal til for å få flere reisende med kollektivtrafikken:

- Best tilbud der flest reiser

-Enkle reiser

-Effektive reiser

-Miljøvennlig drift

Målene for kollektivtrafikken i Hordaland er knyttet opp mot nasjonale og regionale målsettinger.

Vi opplever at kollektivtrafikken i fylket har hatt en positiv utvikling de siste årene, vi har fått Bybanen i Bergen, rutetilbudet er forbedret med blant annet stamlinjer med stor kapasitet og høy frekvens, vi har fått trafikantinformasjon med sanntid og det er etablert nye betalingsløsninger (som mobilappen Skyss Billett). Å bygge et velfungerende kollektivtilbud tar tid, dette jobber vi målrettet med hver eneste dag." 

Hvilke jobbmuligheter finnes det for studenter, og hvordan rekrutterer dere?
«Vi har ingen egne ordninger for dette, men vi har til enhver tid studenter som jobber deltid, særlig tilknyttet vårt kundesenter. Dessuten forsøker vi å legge til rette for å ta imot praksisstudenter. Hva vi ser etter vil avhenge av rollen og oppgavene. Mange studenter henvender seg også med ønske om å skrive oppgaver med utgangspunkt i vår virksomhet og tjenester. Selv om vi synes det er kjempehyggelig å være interessante, må vi dessverre likevel si nei til mange fordi vi ikke har kapasitet til å følge opp alle som tar kontakt.
Som en offentlig aktør har vi strenge krav til utlysning av ledige stillinger. Det beste tipset er nok å følge med under ledige stillinger på skyss.no og hordaland.no.»

 Hvilke bakgrunn har deres ansatte og hvilke arbeidsoppgaver har de?

«Skyss er faginstans for hele verdikjeden i kollektivtrafikken, og vi har ansatte fra mange ulike fagfelt. Vi har blant annet samfunnsgeografer, sivilingeniører, jurister, analytikere, økonomer, markedsførere, teknikere og servicemedarbeidere. Vi har også mange ansatte som er rekruttert fra transportnæringen.

Det er et bredt spekter av arbeidsoppgaver i Skyss, kjerneoppgavene våre er knyttet til trafikktilbud med strategisk og operativ ruteplanlegging, skoleskyss, kontraktsoppfølging, og markedsarbeid med ruteinformasjon, statistikk, analyse, trafikantinformasjon og kundedialog. Vi har også en egen økonomiavdeling og en IKT-avdeling som står for med drift av blant annet billettsystemet vårt. ”

Skjer det noe spennende for dere i tiden framover?
«For tiden arbeider vi mye med planlegging av kollektivtilbudet under sykkel-VM 2017. Bergensområdet vil bli sterkt berørt av arrangementet. Sykkel-løypene vil være stengt for trafikk fra morgen til kveld, dette gjelder også for buss - så det blir store endringer i rutetilbudet disse dagene. Arbeidet med planlegging av nye midlertidige traseer, rutetabeller, informasjon og skilting er mer eller mindre på plass, og vi er i tett dialog både med Bergen 2017, Bergen kommune og trafikkselskapene våre for å få de siste detaljene ferdigstilt. Vi har også arbeidet mye med oppstart av Bybanen til Flesland, dette byggetrinnet åpnet 22.april, og Skyss har som på resten av traseen ansvar for planlegging av rutetilbud og informasjon til reisende. Vi jobber ellers også blant annet med forenkling av takstsonestrukturen i Hordaland, oppstart av nye ferjeanbud, oppstart av ny anbudsperiode i Sunnhordland og trafikkplan for Nordhordland».

I forbindelse med intervjuet, satte Camilla oss i kontakt med to ansatte i Skyss. Under kan du lese om deres utdanningsbakgrunn og hvilke arbeidsoppgaver de har.

Christoph Bierbaum,

controller i økonomiavdelingen:

 

Når startet du jobben i Skyss, og hvordan fikk du den?

Jeg startet i august 2010 hvorav ett år var via bemannings- og konsulentselskap. Siden ble jeg fastansatt i Skyss fra og med september 2011. Jeg fikk et kortvarig oppdrag hos Skyss gjennom et bemannings- og konsulentselskap. Som innleid konsulent jobbet jeg med avviksanalyse-, -retting og –rapportering knyttet til Skyss sitt sentrale billetteringssystem. Etter en oppdragsforlengelse fikk jeg tilbud om fastansettelse som controller.

Hva er din arbeidsbeskrivelse?

 Mine stillingsspesifikke oppgaver er:

        Fokus på lønnsomhet og identifisere forbedringstiltak

        Økonomistyring/oppfølging av ulike anbudspakker

        Økonomisk analyse

        Kalkulasjon og etterkalkulasjon av alle endringer i produksjon/takster

        Bistå i forbindelse med økonomiske spørsmål/verdivurderinger

        Utarbeidelse av prognoser

        Dialog mot eksterne i forhold til økonomiske spørsmål

        Ansvar for å lage grunnlagsdata knytta til kontraktsregulering

        IKT-ansvar på økonomiavdelingen

        Utvikling og driftsansvar for lokale databaser/og grensesnitt mot økonomisystemet

        Bistå med andre oppgaver etter behov og i samråd med leder

Hva er din studiebakgrunn/arbeidserfaring?

 Jeg har studert ved det Tekniske Universitetet i Berlin, og har vært på utveksling ved NHH i Bergen i ett år på Master nivå. Under studietiden hadde jeg ulike praksisplasser som henholdsvis bedriftsanalytiker og revisorassistent, og også studentjobber hos Peppes og andre.

I min jobb hos Skyss fikk jeg gå på etterutdanning innen prosjektledelse, og i tillegg fikk jeg gå på kurs knyttet til MS Office og LEAN. Jobben hos bemannings- og konsulentselskap, og senere hos Skyss, er mine første arbeidsgivere etter avsluttet utdanning. 

 

Ingvild Maria Tveita Nesje,

konsulent i salgs – og markedsavdelingen:

 
Når startet du jobben i Skyss og hvordan fikk du den?

Jeg har jobbet i Skyss siden august 2014. Jeg søkte på en stillingsutlysning på finn.no i februar/mars 2014, og ble innkalt til første- og annengangs intervju før jeg fikk tilbud om stillingen som koordinator for trafikantinformasjon.

Hva er din arbeidsbeskrivelse?

Jeg er heldig som har en variert arbeidshverdag og får være med på mye forskjellig. Jeg lager informasjonsmateriell i forbindelse med årlige ruteendringer og store arrangementer, og deltar også i ulike interne prosjekter og bistår med ulike kampanjer. Jeg jobber generelt med å forbedre informasjonen ut mot de reisende.


Hva er din studiebakgrunn/arbeidserfaring?

Jeg har bachelorgrad i Markedskommunikasjon fra BI, og har tidligere jobbet som deltidsansatt i butikk og på kundesenter. Jeg var relativt nyutdannet da jeg fikk jobben i Skyss.
 

 

 

Bilder: Skyss

Tekst: Sigrid Indrehus