Hver måned velger vi i Springbrettet ut en bedrift i Bergen, som vi blir bedre kjent med for at du skal få et innblikk i hva bedriften jobber med og hvordan de rekrutterer. Denne måneden har vi vært i kontakt med Sjømat Norge, en medlemsorganisasjon som er en av landsforeningene i NHO.

 


Sjømat Norge består av omlag 500 bedrifter, med omlag 10.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og biomarin industri. De er en arbeidsgiverorganisasjon for de fleste som driver med sjømatsproduksjon, foredling og salg i Norge. I dag er Sjømat Norge en felles medlemsorganisasjon for store deler sjømatsindustrien. I sin nåværende form ble Sjømat Norge etablert for ca. 15 år siden, men har fotspor mer enn 50 år tilbake i tid.
 

 

Deres arbeidsoppgaver innebærer blant annet å sikre best mulig rammebetingelser for sjømatnæringene i Norge. Dette er noe de gjør ved å ha tett og kontinuerlig kontakt med politiske myndigheter, på alle nivå, samt forvaltningen. De skriver høringsuttaler til nye lover og forskrifter, lager møteplasser mellom næringene og myndighetene. De medvirker også til forskning, samt er aktivt med i rekruttering og arbeidsforholdene innad i næringen.

 

Mange forskjellige oppgaver, krever mye kompetanse!
Ettersom organisasjonen har så mange forskjellige og varierte arbeidsoppgaver, så trenger de kompetanse fra en lang rekke fagfelter. De har folk fra mange forskjellige fagretninger, fra utdanninger som biologi og veterinær, til jurist og journalistikk.

 

Sjømat Norge i seg selv er en relativt liten organisasjon, og har en veldig stabil arbeidskraft, med bare 21 ansatte på landsbasis! Når de rekrutterer ser de etter folk som har fagkunnskaper eller erfaringer fra sjømatssektoren, i kombinasjon med de spesifikke fagfeltene den aktuelle posisjonen jobber imot. Ettersom deres arbeidsstab er såpass kompakt, ser de gjerne etter mennesker med stor fleksibilitet i sitt arbeid, som er utadvendte og har evnen til å påta seg nye oppgaver og utfordringer.

 

 

Et hav av muligheter!
Verdens befolkning er i stadig vekst, mer mennesker betyr et økende behov for mat. Norge har veldig unike kyst- og havområder som er velegnet til fiskeri og fiskeoppdrett. Sjømatnæringen produserer mat, og det er en av de sunneste formene for mat vi kan spise. I tillegg til dette finnes det flere andre organismer, som for eksempel alger, som kan brukes både til menneskemat og som ingredienser i flere ulike produkter. Dette er noe av det som gjør den maritime bransjen så spennende og viktig i dag!

Det er viktig å forvalte fiskeressursene våre på en bærekraftig måte. Det pågår bla. spennende prøvefiske på hittil uutnyttede arter som kan ha økonomisk betydning i fremtiden, samt at det kan være med på å redusere fiske på arter med svakt bestandsgrunnlag.

Fiskeoppdrett er også en næring som har store muligheter for å øke volum og verdiskapning for samfunnet. Dette inkluderer økte skatteinntekter, flere arbeidsplasser og utvikling av leverandør- og kunnskapsindustrier som også kan eksporteres til andre land, slik som vi har sett med oljeindustrien. Norge har et klima, en sjøtemperatur og et sjøareal som er veldig gunstig for lakseproduksjon. Den norske laksen er en av de stjernemerkevarene vi har, flere omtaler derfor sjømatnæringen som den næringen som kommer til å overta etter oljen.

 
 

Vi har vært så heldig at vi har vært i kontakt med Hans Inge Algrøy, regionssjef for Sjømat Norges avdeling i Sør-Norge, i sammenheng med dette innslaget av månedens bedrift! Han har jobbet for Sjømat Norge i 14 år, og forteller oss at han trives i jobben. Han har alltid vært interessert i båt, sjø og fiske. Derfor anser han seg selv som svært heldig som også kan jobbe innen dette området. I tillegg til at han gjennom jobben aktivt kan bygge et nettverk med dyktige og spennende mennesker.

 
 


Innblikk: Sjømat Norge
Havbruksnæringen er en næring i konstant utvikling, derfor er det viktig at flere med ulike fagbakgrunner deltar i næringen. Sjømatnæringen ønsker å knytte til seg både folk med fagbrev for praktisk arbeid og folk med kunnskap og utdannelse innenfor biologi, fiskehelse, teknisk kunnskap, økonomi, jus, språkkunnskap og kulturkunnskap. Minst 95% av sjømatproduksjonen i Norge blir eksportert, så næringen er veldig eksponert mot utlandet, i det Norge eksporterer fiskeprodukter til minst 130 land rundt om i verden!

 

 
"Vi er veldig positive til Innblikk-arrangementet. Det er veldig viktig at studentene får være med ut til bedriftene, se og oppleve hvordan det praktiske omkring bedriftene og yrkene fungerer, samt snakke med de som jobber der! " - Sjømat Norge
 
 

Den 27. September arrangerer Springbrettet i samarbeid med Sjømat Norge en utflukt til Blom Fiskeoppdrett visningsanlegg i Øygarden. Dette vil gi en unik mulighet til å få et innblikk i et av Norges viktigste næringsområder!
Gratis påmeldingen varer fram til den 20. september kl. 20:00, og kan gjøres her!

Skrevet av Patrik Venøy Saastad
Foto hentet fra Sjømat Norge